27/10/14

Eρώτηση για τις συνθήκες αποθήκευσης των ανακυκλώσιμων υλικών στον Άγιο Γεώργιο Φερών

Προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου

Κύριε Πρόεδρε,

   Προ ολίγων ημερών μετά από συνάντηση με κατοίκους του Αγίου Γεωργίου Φερρών μου μεταφέρθηκε η έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων για την επιχείρηση «Γενική Ανακύκλωση Βόλου», η οποία με την λειτουργία της θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία αλλά και την υλική και προσωπική ασφάλεια των κατοίκων.
  
Συγκεκριμένα, το εργοστάσιο αποτελεί εστία μολύνσεως καθώς δεν υπάρχουν μόνον ανακυκλώσιμα υλικά αλλά και απορρίμματα πεταμένα σε εξωτερικούς χώρους της εταιρείας, με αποτέλεσμα να επικρατεί στην περιοχή έντονη δυσοσμία και να έχουν συγκεντρωθεί πλήθος κουνουπιών και αρουραίων που θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία.
  
Επιπλέον, πρόσφατα, λόγω ελλιπών κανόνων ασφαλείας προεκλήθη πυρκαγιά στον χώρο του εργοστασίου με αποτέλεσμα να τεθούν σε κίνδυνο αποθήκες και άλλες περιουσίες που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
  
Ερωτάται η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, κυρία Κολυνδρίνη, σε ποιες ενέργειες είναι διατεθειμένη να προβεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτός ο σοβαρός κίνδυνος για την δημόσια ασφάλεια και υγεία των κατοίκων του χωριού Άγιος Γεώργιος Φερρών.

Καλούτσας Αρτέμιος

Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας με την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ»


Απάντηση σε ερώτημα του Περιφερειακού Συµβούλου κου Καλούτσα 

κύριε Πρόεδρε, 

Σας αποστέλλω συνηµµένη  απάντηση του Περιφερειακού Συµβούλου κου Καλούτσα. Παρακαλώ για την ενηµέρωσή του. 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ∆ωροθέα Κολυνδρίνη 


Περί Έλεγχου τήρησης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας του Κέντρο ∆ιαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.∆.Α.Υ.) Νοµού Μαγνησίας, ιδιοκτησίας της επιχείρησης «Ετερόρρυθµη Εταιρεία Συλλογής – Συλλογής – Εµπορίας & Εξαγωγής Ανακυκλώσιµων Υλικών Βόλου»  µε διακριτικό τίτλο «Γενική 
Ανακύκλωση Βόλου» στην περιοχή Αγ. Γεωργίου ∆.Ε. Φερών του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου

ΣΧΕΤ. : Η αρ. πρωτ. 6721/27-8-2014 καταγγελία που υποβλήθηκε στη ∆/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας από κατοίκους της περιοχής Αγίου Γεωργίου Φερών 
Με αφορµή την παραπάνω καταγγελία συγκροτήθηκε κλιµάκιο από υπαλλήλους των ∆/νσεων 
Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας και του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, το οποίο διενήργησε 
έλεγχο στην αναφερόµενη στο θέµα δραστηριότητα στις 09-09-2014. Παρών στον έλεγχο ήταν 
και ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου κ. Παρσάς Ευάγγελος. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ:
Πρόκειται για Κέντρο ∆ιαχείρισης Ανακυκλώσιµων Υλικών (χαρτί, γυαλί, αλουµίνιο, σιδηρούχα 
µέταλλα και πλαστικά) που εξυπηρετεί το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας 
206.995 κάτοικοι) καθώς και διάφορες βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις. Η λειτουργική διαδικασία περιλαµβάνει τη προδιαλογή, το διαχωρισµό των υλικών ανά κατηγορία, τη συµπίεση και δεµατοποίησή τους καθώς και την προσωρινή αποθήκευσή τους. Τα παραγόµενα 
προϊόντα που προκύπτουν από τη διαλογή, συµπίεση και δεµατοποίηση των στερεών αποβλήτων 
είναι συσκευασίες (περιλαµβάνεται συσκευασία από χαρτί/χαρτόνι, ανάµεικτο χαρτί, συσκευασίες 
tetrapack, φιάλες PET, φιάλες PE, ΜΙΧ PLASTIC, ΜΙΧ PLASTIC, PP/PS, φιλµ PE, σίδηρος, 
αλουµίνιο, γυαλί) και διάφορα υλικά µη συσκευασίας (ξύλινες παλέτες, απόκοµµα χάρτου τρίπλεξ, 
αποκόµµατα χάρτου, ηλεκτρικές συσκευές, κλπ.). Τα υπολείµµατα της διαδικασίας οδηγούνται για 
τελική διάθεση στο Χ.Υ.Τ.Α. Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου, ενώ τα ανακτώµενα υλικά 
διατίθενται σε αδεοδοτηµένες εταιρείες ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης αυτών. 
Το Κέντρο ∆ιαχείρισης Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ.∆.Α.Υ.) λειτουργεί σε µισθωµένη έκταση 
εµβαδού 8.884 m2 που αποτελεί τµήµα µεγαλύτερου οικοπέδου έκτασης 26.997 m2 σε εκτός 
σχεδίου περιοχή βόρεια του οικισµού Αγ Γεωργίου της ∆.Ε. Φερών. Το Κ.∆.Α.Υ. λειτουργεί σε 
ισόγειο βιοµηχανικό κτίριο εµβαδού 2.010 m2 και η µέγιστη δυναµικότητα είναι 90 tn/day υλικών 
προς ανάκτηση. 

Β. Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ: Β. Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ: 
• Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων. Η αρ.πρωτ.3352/185135/25-10-2012 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, διάρκειας 
ισχύος µέχρι 31-10-2022. 5
• Ά δεια Λειτουργίας: Αρ.πρωτ.729/Φ.14-2251/13-03-2008 ενιαία άδεια εγκατάστησης 
και λειτουργίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αρ. πρωτ. 1740/ Φ.14-2251/11-06-2008 
όµοιά της που εκδόθηκε στην επωνυµία «Παναγιωτίδης Φίλιππος & Σια Ε.Ε. 
• Η µε αρ. πρωτ. 5030/28-08-2014 αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας λόγω 
εκσυγχρονισµού και αλλαγής φορέα 
• Το µε αρ. πρωτ. 1730/3-09-2014 πιστοποιητικό ενεργητικής προστασίας 

Γ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ (άρθρο 30 του Ν.1650/1986 Γ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ (Φ.Ε.Κ. 160/Α)) 
1. Σύνταξη έκθεσης ελέγχου 
2. Αποστολή της έκθεσης στην εταιρεία 
3. Υποβολή απόψεων της εταιρείας 
4. Εισήγηση των µελών των κλιµακίων προς τον Περιφερειάρχη 
5. Έκδοση απόφασης βάσει της παραπάνω εισήγησης 

Δ. ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ: ∆. ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ: 
Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της Έκθεσης Ελέγχου και σύµφωνα µε 
ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαηµέρου. 

Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Έχουµε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τη διατήρηση υψηλού επιπέδου στην ποιότητα του 
περιβάλλοντος µε βασικό µας στόχο την προστασία του, το σύνολο δηλαδή των ενεργειών, 
µέτρων και έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή την 
αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωσή του. Ο τρόπος που αυτό µπορεί να επιτευχθεί δεν είναι 
άλλος από τον έλεγχο των πηγών αέριας ρύπανσης από όπου αυτή και να προέρχεται 
(βιοµηχανίες, ανεξέλεγκτες καύσεις, οχήµατα), την προστασία των υδάτινων πόρων και του 
εδάφους, µε την έννοια τήρησης των ορίων που τίθενται από τις κείµενες διατάξεις. 
 Παράλληλα βασικός στόχος της ΠΕ Μαγνησίας παραµένει η εφαρµογή συστηµάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης απορριµµάτων και η µείωση των παραγόµενων στερεών αποβλήτων που διατίθενται 
στους χώρους υγειονοµικής ταφής. Αυτό όµως θα πρέπει να πραγµατοποιείται τηρώντας όλους 
τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και των πολιτών. 
 

Οι αρµόδιες ∆/νσεις της ΠΕ Μαγνησίας ανταποκρίνονται άµεσα στις καταγγελίες, ανώνυµες ή
επώνυµες, που κατατίθενται ενώ διεξάγουν και δειγµατοληπτικούς ελέγχους σε βιοµηχανίες για την 
τήρηση των κανόνων λειτουργίας τους, επιβάλλοντας τις νόµιµες κυρώσεις που προβλέπονται κατά 
περίπτωση.